?

Log in

No account? Create an account
Ž² juras14 [entries|archive|friends|userinfo]
Юрась Міхед

[ website | Mikhed.ru ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Перадача пра перадавікоў [Jul. 12th, 2013|11:39 pm]
Юрась Міхед
Я пару тыдняў таму даў інтэрвію Паліне Прысмаковай, якая вядзе перадачу «Навігатар» на «радыё Рацыя» (перадача прысьвечана вандроўкам). Размаўлялі пра Мэксіку. Сёньня запіс гутаркі павінен выйсьці ў этэр а 13:00 па менскім часе (таксама заўтра а 15). Спадзяюся я там не занадта эээкаў і хваляваўся.

http://racyja.eu
linkReply

Comments:
[User Picture]From: vital_z
2013-07-14 05:08 am (UTC)
Прывітньне, Юрась! Нешта не знайшоў гэнага інтэрвію ..
Варта было-б паставіць здымкі з Купальля.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: juras14
2013-07-18 04:57 am (UTC)
Прывітаньне, Віталь.
Яно ў архіве яшчэ не зьявілася.
З Купальля ў мяне няшмат здымкаў, і яны не асабліва цікавыя.
(Reply) (Parent) (Thread)